Green Milkweed
Family Asclepiasaceae
Asclepias viridis