Common Ragweed
Family Asteraceae
Ambrosia artemisiifolia