Plains Coreopsis
Family Asteraceae
Coreopsis tinctoria