Skeleton Plant
Family Asteraceae
Lygodesmia texana