Texas Stillingia
Family Euphorbiaceae
Stillingia texana